Krediti

krediti

Hipoteka

hipotekarni krediti na nekretnine, stan, kuću

Kreditigotovinski krediti

Hipoteka

bankeosiguranje
štednjahipoteka

Kredit novac 100 % od garanciju 2.000 eura ima 60.000.000 eura 2 % mail: sanchezaline24@gmail.com / 19.02.2018
Kredit novac 100 % od garanciju 2.000 eura ima 60.000.000 eura 2 % mail: sanchezaline24@gmail.com / 19.02.2018
Kredit novac 100 % od garanciju 2.000 eura ima 60.000.000 eura 2 % mail: sanchezaline24@gmail.com / 19.02.2018
Kredit novac 100 % od garanciju 2.000 eura ima 60.000.000 eura 2 % mail: sanchezaline24@gmail.com / 19.02.2018
Kredit novac 100 % od garanciju 2.000 eura ima 60.000.000 eura 2 % mail: sanchezaline24@gmail.com / 19.02.2018

Vijesti iz financija:

Hipoteka i hipotekarni krediti

Na tržištu kapitala krediti su sve pristupačniji tako da si svoj vlastiti stan ili svoju kuću može priuštiti sve veći broj ljudi.

Hipoteka tj. hipotekarni kredit se odobrava u visini 50-70% od prometne ili procijenjene vrijednosti nekretnine, što banci osigurava da će, ako dužnik ne izvršava uredno svoje kreditne obveze, moći iz prodajne vrijednosti nekretnine naplatiti svoje potraživanje. Rokovi vraćanja kredita su od 10 do 30 godina. 30-godišnja hipoteka je najbolja jer plaćate najmanje rate. Moguće je uspostaviti i više hipoteka na istoj nekretnini (prva, druga, a ponekad i daljnje hipoteke) pod uvjetom da su pravno uređeni redoslijed i prioriteti kreditora. Izuzetno se ovi krediti odobravaju i na osnovi pokretnih (prometnih) sredstava velike vrijednosti, kao što su brodovi ili avioni. Zbog jednostavne logike ovi su krediti u svijetu u širokoj primjeni. Radi se o najstarijem kreditu jer ga je poznati Hamurabijev zakonik ozakonio već 2.000 godina pr. Kr. U nas je hipotekarni kredit sve više zastupljen u poslovanju banaka, ali još uvijek nedovoljno, iz više razloga.

Hipoteka na neku nekretninu je najbolja i najsigurnija garancija za povrat duga hipotekarnom vjerovniku. Prijedlog za brisanje hipoteke na nekretnini (stanu, kući i sl.) u pravilu stavlja hipotekarni dužnik i to tako da svome prijedlogu prilaže tzv. Brisovno očitovanje, koje je u propisanoj formi izdao hipotekarni vjerovnik, a kojim očitovanjem potvrđuje da je hipotekarni dužnik u cijelosti podmirio sva njegova potraživanja i da dopušta da se u zemljišnim knjigama u listu „C“ briše hipoteka za dužni iznos (glavnicu i kamate).
Hipoteka je instrument osiguranja naplate putem kojih banka u slučaju neredovite otplate kredita može zapljeniti imovinu klijenta kako bi naplatila svoja potraživanja. Kod hipoteke se imovina daje banci u zalog. Nekretnine opterećene hipotekom mogu se slobodno prenositi.
Hipotekarni krediti se odobravaju u kunskoj protuvrijednosti uz valutnu klauzulu u EUR .Mjesečne otplate se plaćaju u kunama po srednjem tečaju banke za EUR na dan uplate. Rok povrata je do 35 godina za osobe sa statusom klijenta uz mogućnost počeka do 12 mjeseci. Kreditom ste u mogućnosti refinancirati i predujam, odnosno vlastito učešće u kupoprodajnoj cijeni, te imate mogućnost financiranja poreza na promet nekretnina i ostalih troškova. Hipoteka se može upisati samo u pogledu točno određene svote u novcu, s time da se može primjeniti valutna i indeksna klauzula, ako je ugovoreno uz tražbinu i plaćanje kamate.

Kredit © 20.02.2018 krediti apartmani štednja štednja gotovinski krediti gotovinski krediti hipotekarni krediti hipotekarni krediti stambeni krediti stambeni krediti hipoteka hipoteka banke banke leasing leasing osiguranje osiguranje

Krediti i zajmovi
Najčešći podizani kredit ili zajam je taj kojem je cilj trenutno zadovoljiti potrebu pojednica za manjim ali hitno potrebnim novčanim sredstvima. Tipični takav kredit je npr. 7.000,00 kn na rok od 6 mjeseci, nije potreban jamac već samo isprava iz koje su vidljivi mjesečni prihodi. Prilikom podizanja kredita kod banke trebaćete većinom istu dokumentaciju. Vrste kredita mogu biti: Nenamjenski gotovinski krediti, Stambeni krediti, Hipotekarni krediti, Potrošački krediti, Krediti ili leasing za kupnju motornog vozila, Lombardni krediti, Krediti za poticanje poljoprivrede, Krediti za turizam, Studentski krediti. Kod gotovinskom nenamjenskog kredita jamci nisu potrebni a banke nude vrlo veliki izbor takvih kredita, a s obzirom na prilično jednostavnu papirologiju, odobravaju ih u vrlo kratkom roku, često i bez depozita.